responsive carousel
در دانشگاه صنعتی شریف همراه با ارائه گواهی مدرک
یک دوره جامع و بسیار کاربردی جهت ساخت دستگاههای سی ان سی . با دسته بندی مناسب جهت روش ساخت سی ان سی شما خواهید توانست
بهترین مکانیزم مورد نیاز خود را متناسب با هزینه و شرایط کارگاهی تعیین کنید و یک برنامه ریزی صحیح به بهترین شکل سی ان سی خود را بسازید
یک منبع بسیار جامع و کامل از انواع دیتا شیت و منابع قطعات سی ان سی به کارآموزان داده خواهد شد
و کارآموزان در لیست گروه سازندگان سی ان سی دانشگاه شریف قرار خواهند گرفت